Všeobecné Obchodní Podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.topkrevety.cz (dále jen „prodávající“), jehož provozovatelem je Filip Hanuš, sídlem U Vlečky 32/15 Poděbrady 29001, IČ: 04383320. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

1. Všeobecná ustanovení

Vzájemné vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
  • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Zboží se objednává elektronickou objednávkou na www.topkrevety.cz. Konkrétní aktuální a aktualizované dodací a platební podmínky jsou uvedeny na www.topkrevety.cz. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím, kdy také přechází na kupujícího vlastnické právo. Vzhledem ke specifickému druhu zboží bude objednávka i s dobou dodání ze strany prodávajícího na uvedenou e-mailovou adresu či telefonní číslo vždy potvrzena.

4. Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávkovém formuláři.

5. Cena a platební podmínky

Ceny uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.topkrevety.cz jsou cenami prodávajícího a jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, o čemž bude kupující vždy předem informován. Platba probíhá v hotovosti při převzetí zboží na místě doručení. Veškeré uvedené ceny zboží jsou konečné – prodávající není plátce DPH.

6. Dodací podmínky

Objednané zboží lze vyzvednout na adrese Na Zálesí 155, Poděbrady 29001 po telefonické dohodě na tel. čísle 732 724 261.

Ve vybraných lokalitách lze využít rozvozu na vlastní adresu. Aktuální závozové lokality, ceny dopravy a doba dodání pro každou lokalitu je uvedena v sekci "DOPRAVA" a dále v nákupním košíku. Po telefonické dohodě lze objednávku doručit i do jiných lokalit, pro které podmínky doručení stanovujeme individuálně v závislosti na hodnotě objednávky.

7. Záruka, reklamace

Prodávající poskytuje záruku za kvalitu a úplnost dodávky. Záruční doba začíná běžet od okamžiku předání zboží kupujícímu.

U potravin je prodávající povinen vyznačit datum minimální trvanlivosti, jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, je prodávající povinen vyznačit datum použitelnosti. Kupující je oprávněn písemně reklamovat zboží při převzetí zboží, nejpozději však ve lhůtě minimální trvanlivosti, resp. použitelnosti, na zboží uvedené.

Reklamace musí obsahovat datum objednávky, datum dodání zboží, název výrobku, množství, popis závady. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradní dodání zboží nebo vrácení peněz.

Pro vyřizování reklamací může kupující použít následujících kontaktů:

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

8. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením nařízení vlády 363/2013 Sb. má kupující možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se však nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Při odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 53 občanského zákoníku, má kupující právo na vrácení zboží za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího e-mailovou zprávou nebo písemně, uvést datum objednávky, množství a cenu zboží, kterou požaduje vrátit. Kupující je dále povinen doručit zboží do reklamačního místa (tj. na adresu U Vlečky 32, Poděbrady) a uhradit poplatky spojené s dodáním zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží obdrží kupující zpět peníze za vrácené zboží při jeho pře dání v reklamačním místě. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující také souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro marketingové účely prodávajícího.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 
10.1. Kupující provedením objednávky souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na kontakty poskytnuté kupujícím prodávajícímu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač , tak jako ostatně většina velkých internetových stránek. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

10.3. Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

10.4. Prodávající je oprávněn předat e-mailovou adresu Kupujícího, který souhlasil se zasíláním obchodních sdělení, za účelem vygenerování Dotazníku spokojenosti Heureka.cz.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo v den zadání telefonické objednávky prodávajícímu.

Odesláním elektronické objednávky nebo zadáním telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání/zadání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží, uvedenou v ceníku na internetové stránce v den odeslání/zadání objednávky. Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastnící se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (je-li kupující konečným spotřebitelem) a obchodním zákoníkem (je-li kupující osoba používající zboží pro podnikání), v platném znění.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Aktualizováno v Poděbradech 1.5.2018